ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា បានរៀបចំ​ជា​លើកដំបូង​បំផុត នូវ​ព្រឹត្តិការណ៍​ថ្មី​មួយ​នៅ​ទូទាំងប្រទេស គឺ​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​សិស្ស​ឆ្នើម​ទូទាំង ប្រទេស​លើក​ទី​១ ៖ ការសិក្សា​ដោយ​ការបង្កើត​គម្រោង “​បំណងប្រាថ្នា​”​។