« មានតែ​ការទទួល បាន​វ៉ាក់សាំង​គ្រប់គ្នា ទូទាំង​សកល លោក​ទេ ជា​វិធី​តែមួយគត់ ដើម្បី​បញ្ឈប់​ការ​រាតត្បាត នៃ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩​។ ប៉ុន្តែ​យើង ពេលនេះ កំពុង​ដើរ​លើផ្លូវ ដោយ​ព្រួយបារម្ភ ប្រសិនបើ ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​វ៉ាក់សាំង និង​មេដឹកនាំ​ពិភពលោក មិន​ធ្វើ​អ្វី​គ្រប់យ៉ាង ដែល​ចាំបាច់ ដើម្បី​បាន​ចាក់​វ៉ាក់សាំង ឱ្យ​ប្រជាជន ទូទាំង​សកលលោក ការពារ​ពី​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩»​។​