ពេលនេះជាពេលសហប្រតិបត្តិការគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកូវីដ ។មិនអាចប្រើភាសាទម្លាក់កំហុសដាក់គ្នាបានទេ៕