សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនៈ គ្រប់ច្រកព្រំដែនទាំងអស់ត្រូវមានប្រដាក់រហ័េស។ក្នុងករណីសង្ស័យត្រូវធ្វើតេស្តដោយម៉ាស៊ីនធំ។ក្រសួងសុខាភិបាលត្រូវទទួលខុសត្រូវលើបញ្ហានេះ៕