សម្តេចតេជោៈតេស្តរហ័សរបស់យើងនៅក្នុងឃ្លាំងមានជាង១លាន និង ជាង១លានទៀតនឹងដឹកមកដល់ ។ខេត្តនីមួយៗនឹងទទួលបានយ៉ាងហោច១ម៉ឺន៕