សម្តេចតេជោហ៊ុនសែន នៅច្រកព្រំដែនទាំអស់នៅជុំវិញប្រទេសត្រូវមានការធ្វើតេស្តរហ័ស៕