​ភ្នំពេញៈ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃនេះ បាន​ប្រកាសជូន​ព័ត៌មាន​ថា បាន​រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​ថ្មី ចំនួន ៩៩៩ នាក់​ទៀត , ជាសះស្បើយ ៧១៥ នាក់ និង​ស្លាប់​ថ្មី ២៦ នាក់ ។ ក្នុងនេះ ករណី​ឆ្លង​សហគមន៍ ៨៦៧ នាក់ , ករណី​នាំចូល​ថ្មី ពី​ក្រៅប្រទេស ចំនួន ១៣២ នាក់​។​

​គិត​ត្រឹម​ព្រឹក ថ្ងៃទី​០១ ខែកក្កដា នេះ កម្ពុជា មាន​អ្នក​ឆ្លង សរុប ៥១.៣៨៤ នាក់​, អ្នកជា​សះស្បើយ ៤៤.៨៥៨ នាក់ និង​អ្នកស្លាប់ ៦២៨ នាក់​។ ករណី​នាំចូល ពី​ក្រៅប្រទេស សរុប ២.៦៨០ នាក់ ។​

​សូម​អាន​សេចក្តី​ជូន​ព័ត៌មាន​៖