សម្តេចតេជោៈខ្ញុំបញ្ជាទៅកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធត្រូវតែមានការធ្វើតេស្តរហ័ស។ ត្រូវតែចែកឧបករណ៍តេស្តទៅកាន់បណ្តាកងកម្លាំងទាំងអស់។យុទ្ធសាស្រ្តរបស់យើងគឺគ្រប់គ្រងការចម្លង៕