សម្តេចតេជោៈតាមដានតាមបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន​ តាមខ្យូ អ កកូត។ ការធ្វើតេស្តរហ័សគឺជាយុទ្ធសាស្រ្ត៕