សម្តេចតេជោៈត្រូវតែរកវ៉ាក់សាំងចាក់ឱ្យប្រជាជន១០លាននាក់ដំបូង និង រកវ៉ាក់សាំងចាក់សម្រាប់ក្មេង៕