សម្តេចតេជោបានបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសទាក់ទងនឹងកូវីដ១៩ នៅម៉ោង១០:៥៥នេះ។រួមបន្តចូលរួមពិភាក្សាពិសេសជាមួយមន្រ្តីជំនាញពាក់ព័ន្ទ៕