ខ្លាឃ្មុំធំកំពុងមានវត្តមានរស់នៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃកម្ពុជា