លទ្ធផល​នៃ​ការនាំចេញ​កសិផល​ក្នុង​រយៈពេល​៦​ខែ​នៃ​ឆ្នាំ​២០២១​ត្រូវបាន​ប្រកាស