ភ្ញៀវ​ទេសចរណ៍​នៅក្នុង​ស្រុក​ក៏​ថយចុះ​សម្បើម​ដែរ​នៅ​ឆមាស​ទីមួយ​ឆ្នាំ ២០២១