កូវីដ១៩៖ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសអ្នកឆ្លងថ្មី ៩៦៦នាក់ អ្នកជាសះស្បើយ៦៥០ នាក់ និងអ្នកស្លាប់៣២នាក់