រដ្ឋបាល​ខេត្តកណ្តាល បាន​ឲ្យ​ដឹងថា អង្គភាព​ច្រកចេញចូល តែមួយ​ខេត្តកណ្តាល​បាន​ផ្អាក​ដំណើរការ​ជា​បណ្ដោះអាសន្ន​ក្នុង​ការផ្តល់សេវា​គ្រប់ ប្រភេទ​ជូន​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​និង​សាធារណជន​ទាំងអស់ ចាប់​ពីថ្ងៃ​ជូនដំណឹង​នេះ តទៅ​រហូតដល់​ថ្ងៃទី​១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២១ ។​