អាល់កុលក្លែងក្លាយ ឬ មេតាណុល ជិត ៥តោន ត្រូវមន្ត្រីជំនាញ ក.ប.ប. យកទៅបំផ្លាញចោល