ភ្នំពេញៈថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានជូនព័ត៌មានថា បានរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៩៤៨នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ ៦១៥នាក់ និងស្លាប់ ៣៦នាក់។ក្នុងនេះករណីឆ្លងសហគមន៍ ៩០៤នាក់និងអ្នកដំណើរពីបរទេស ៤៤នាក់។
គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី៣ ខែកក្កដាអ្នកឆ្លងសរុប ៥៣ ២៩៨នាក់ អ្នកជាសះស្បើយ ៥ ៦ ១២៣នាក់និងអ្នកស្លាប់ ៦៩៦នាក់៕