នៅក្នុង​ចំណោម​ប្រទេស​ទាំងអស់​នៅ​អឺរ៉ុប​ដែល បាន​នាំចូល​ម្រេច​កម្ពុជា ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង ត្រូវបាន​គេ​ដឹងថា ជា​ប្រទេស​ដែល​នាំចូល ម្រេច​ពី​កម្ពុជា​ច្រើនជាងគេ ។