ទីផ្សារ​ស្វាយ​កម្ពុជា​មាននៅ​ប្រទេស​ចំនួន ៥ ប្រទេស នៅក្នុង​នោះ ក៏មាន​ប្រទេសមួយ​នៅ​ម​ជ្ឈឹ​ម​បូព៌ា​ផងដែរ ។​