បរិមាណ​សរុប​នៃ​ការនាំចេញ​ផលិតផល​ថ្នាំជក់​កម្ពុជា ទៅកាន់​ទីផ្សារ​បរទេស​នៅ​ឆមាស​ទីមួយ​ដើមឆ្នាំ ២០២១ នេះ​ថយចុះ​ប្រមាណ​ជា ៥៥,៩១ ភាគរយ តែ​ប្រទេស​បី​នៅ​អឺរ៉ុប បាន​បញ្ជា​ទិញ​ពី កម្ពុជា ។