អាជ្ញាធរ​បន្ត​បិទ​ខ្ទប់​ផ្សារ​សាមគ្គី ១៤​ថ្ងៃ​ទៀត បន្ទាប់ពី​អាជីវករ​បំពាន​បំរាម​ចូល​លក់ដូរ​មុន​ថ្ងៃ​ប្រកាស​បញ្ចប់​ការបិទ​ខ្ទប់​