លោក ហេង​រតនា អគ្គនាយក​ស៊ីម៉ាក់​បាន​អះអាងថា​គ្រាប់បែក​ចង្កោម​គឺ​នៅតែ​ជា​ប្រភព​ដ៏​គ្រោះថ្នាក់​សម្រាប់​ប្រជាពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​។​