កូវីដ១៩៖ ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសរកឃើញ អ្នកឆ្លងថ្មី ៩៣៥ នាក់, ជាសះស្បើយ ៦៥៤ នាក់ និងស្លាប់ ៣១ នាក់

ភ្នំពេញៈ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃនេះ បានប្រកាសជូនព័ត៌មានថា បានរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៩៣៥ នាក់ទៀត, ជាសះស្បើយ ៦៥៤ នាក់ និងស្លាប់ថ្មី ៣១ នាក់​។ ក្នុងនេះករណីឆ្លងសហគមន៍ ៧៨០ នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេស ១៥៥ នាក់។