ភ្នំពេញៈ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃនេះ បានប្រកាសជូនព័ត៌មានថា បានរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៩៣៥ នាក់ទៀត​, ជាសះស្បើយ ៦៥៤ នាក់ និងស្លាប់ថ្មី ៣១ នាក់​។ ក្នុងនេះករណីឆ្លងសហគមន៍ ៧៨០ នាក់ និងអ្នកដំណើរ​ពីបរទេស ១៥៥ នាក់។

គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី៦ ខែកក្កដា នេះ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប ​៥៦.១២២ នាក់, អ្នកជាសះស្បើយ ៤៨.០៤០​នាក់ និងអ្នកស្លាប់ សរុប ៧៧៩ នាក់។ ករណីនាំចូលពីក្រៅសរុប ៣.៤៩៥ នាក់ ។

សូមអានសេចក្ដីប្រកាសជូនព័ត៌មាន ដូចខាងក្រោម៖