ឃ្លាំងផ្ទុកសម្ភារ:រោងការ និងរោងបុណ្យសម្រាប់ជួលត្រូវបានអគ្គិភ័យឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោរសន្ធៅ