ភ្លៀង​បានចាប់ផ្តើម​ធ្លាក់ រាយប៉ាយ ក្នុង​កម្រិត​ពី​មធ្យម ទៅ​ច្រើន នៅក្នុង​ក្របខណ្ឌ ទូទាំងប្រទេស បន្ទាប់ពី​ប្រព័ន្ធ​សម្ពាធ​ទាប បានកើត​មាន មកវិញ ទៅ​ជាប់​ជាមួយនឹង​សម្ពាធ​ទាប​សកម្ម នៅក្នុង​សមុទ្រ​ចិន​ខាងត្បូង ព្រម​ពេល ខ្យល់​មូ សុង​និរតី បាន​បង្កើន​ឥទ្ធិពល មកវិញ​ដែរ​។​