ភ្នំពេញៈ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃនេះ បានប្រកាសជូនព័ត៌មានថា បានរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ចំនួន ៩៨១ នាក់ទៀត , ជាសះស្បើយ ៩៣៤ នាក់ និងស្លាប់ថ្មី ១៩ នាក់ ។ ក្នុងនេះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៧១៦ នាក់ , ករណីនាំចូលថ្មី ពីក្រៅប្រទេស ចំនួន ២៦៥ នាក់។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី៧ ខែកក្កដា នេះ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លង សរុប​ ៥៧.១០៣ នាក់, អ្នកជាសះស្បើយ ៤៨.៩៧៤ នាក់ និងអ្នកស្លាប់ ៧៩៨ នាក់។ ករណីនាំចូល ពីក្រៅប្រទេស សរុប ៣.៧៦០ នាក់ ។

សូមអានសេចក្តីជូនព័ត៌មាន៖