មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ នៃ​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍ និង​ទូរគមនាគមន៍ បាន​បញ្ជាក់ថា គិត​ត្រឹម​រយៈពេល ៥ ថ្ងៃ​មកនេះ មាន​ក្រុមហ៊ុន​-​ស្ថាប័ន ចំនួន ២១០ បាន​បញ្ជា​ទិញ និង​ទទួល​ឧបករណ៍ តេស្ត​រហ័ស ពី​ក្រសួង​រួចរាល់ សរុប​ចំនួន ៤៦.៦៧៥ ឧបករណ៍​។