សាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រ-បញ្ញវន្តស្រុកខ្មែរឆ្លើយតបទៅក្រុមបញ្ញវន្តរត់ចោលស្រុក៖ កម្ពុជាមានអធិបតេយ្យភាព និងបូរណភាពដែនដីពេញលេញ និង មិនអាចឲ្យបរទេសណារំលោភបំពាន បានឡើយ៕