៦​ខែ​ឆ្នាំ​២០២១ គ្រោះ​រន្ទះបាញ់​ស្លាប់​៥៩​នាក់ របួស​៤៤​នាក់ ងាប់​គោក្របី​៣២​ក្បាល និង​បំផ្លាញ​ផ្ទះ​៥​ខ្នង​