​ដោយៈ បញ្ញា​សាស្ត្រ / ភ្នំពេញៈ ការកាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ ដោយ​ចំ​គោលដៅ បាន​បូករួម ទាំង​ភាព​អំណត់ និង​ការគោរព​ចំពោះ ជនជាតិ ឬ​បុគ្គល​ទីទៃ​គ្នា​។ ប្រទេស​ចិន គឺជា​ប្រទេស​កំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ធំជាងគេ​បំផុត នៅលើ​ពិភពលោក វា​នៅតែមាន​ការលំបាក​ជាច្រើន ត្រូវ​ជំនះ​នៅតាម​ផ្លូវ​ឈានទៅ​មុខ​។