បុគ្គលិក ចំនួន ៨​នាក់ នៃ​ហាង​ស៊ុប ហុយ ហុយ សាខា​សាលា​ព្រះស៊ីសុវត្ថិ ឆ្លង​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩