ក្មេងស្រី​ម្នាក់​បាន​ស្លាប់​ដោយសារ​រលាក​ទឹក​ក្តៅ​ទើប​ដាំ​ពុះ​