សម្រេច​អោយ​អាជីវករ ដែល​ចេញពី​ផ្សារលើ ទៅ​លក់​នៅ​ទីវាល​មុខ​ស​ណ្នា​គារ​សុខា​សៀមរាប​