​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍ បន្ថែម​ពេលវេលា ធ្វើការ​ចែកចាយ ឧ​បរ​ណ៍​តេស្ដ​រហ័ស ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ដល់​ថ្ងៃអាទិត្យ