ផ្ទះ​តា​ម៉ុក​ជា​សារមន្ទីរ​ប្រ​វត្ត​សាស្ត្រ​ខ្មែរក្រហម និង ជា​គោលដៅ​ទេសចរណ៍​មិនគួរ​មើលរំលង