​ផ្នែក​សឹក​រង​ក្រុង​ស្ទឹងសែន ទទួល​ចំណាត់ថ្នាក់​លេខ​១ លើ​ការប្រឡងប្រណាំង ចិញ្ចឹមសត្វ ក្នុង​បរិបទ​កូ​វីដ​១៩