ភ្នំពេញៈ ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រាប់ពីវិធីព្យាបាល នៅតាមផ្ទះ និងគោលការណ៍ អនុវត្តសម្រាប់ អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ។ កំណត់សម្គាល់ៈ ករណីគ្មានរោគសញ្ញា ពុំចាំបាច់ប្រើថ្នាំព្យាបាលទេ។