ការបញ្ជូន​ទឹក​ពី​អាង​ត្រពាំងថ្ម​ទៅ​អូរ​រន្ទះបាញ់​មិនទាន់បាន​ទៅដល់​