ពីរ​ថ្ងៃ​ទៀត​ប្រាំ​ស្រុក​របស់​ខេត្តកំពង់ចាម​នឹង​បានទទួល​ការចាក់​វ៉ាក់សាំង​បង្ការ​កូ​វីដ​១៩