នៅថ្ងៃទី ១៣ កក្កដា រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមបាន ប្រកាសព័ត៌មានថាករណីជំងឺកូវីដ ១៩ មានអ្នកស្លាប់ថ្មីចំនួនមួយនាក់,អ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន ៨៥ នាក់ និងមានអ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន ១០៣ នាក់ នៅថ្ងៃទី ១២ កក្កដា។