ក្រសួងសុខាភិបាល​បានប្រកាស​ហាមឃាត់​គណ​នី​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​ឈ្មោះ COHICO កំពុង​ផ្សព្វផ្សាយ​លក់​ផលិតផល​សម្លាប់​មេរោគ​ម៉ាក BIOCLEAN គ្មាន​លេខ​បញ្ជិកា​ពី​ក្រសួងសុខាភិបាល​។