ក្រសួងសុខាភិបាលសម្រេចយកគម្លាតនៃការចាក់ដូសទី១ និងដូសទី២ រយៈពេល ២១ថ្ងៃ ចំពោះវ៉ាក់សាំង Sinopharm និង Sinovac