កម្មករ​រោងចក្រ​មួយចំនួន​អាច​នឹង​ប្តូរ​ការងារ​មក​វេន​យប់ ដោយសារ​ប្រាក់​ឈ្នួល​ច្រើនជាង​ពេល​ថ្ងៃ​៣០​ភាគរយ​