អភិបាលខេត្ត​កំពត​ប​ញ្ជា​ក់ថា​វ៉ាក់សាំង​នឹង​ផ្តល់ជូន​ពលរដ្ឋ​ស្ម័គ្រចិត្ត​គ្រប់ៗ​គ្នា​