ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ជា​គោលដៅ​ទីក្រុង​ទេសចរណ៍​ទំនើប​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​នាពេល​បច្ចុប្បន្ន និង​អនាគត​