រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា និង​កម្មវិធី​ស្បៀងអាហារ​ពិភពលោក កាលពី​ថ្ងៃទី​១៥ ខែកក្កដា បានប្រកាស​ដាក់ឱ្យ​ដំណើរការ បណ្តាញ​ធុរកិច្ច​ថ្មី​មួយ ដែល​ប្រមូល​ចងក្រង អាជីវកម្ម ក្នុង​គោលបំណង លើកកម្ពស់​អាហារូបត្ថម្ភ​ឱ្យបាន កាន់តែ​ប្រសើរឡើង​។​