រឿងរ៉ាវក្នុងរបបខ្មែរក្រហមៈស៊ន់ សឿន អតីត​ពេទ្យ​ព្យាបាល​ក្នុង​របប​ខ្មែរក្រហម​៕