ភ្នំពេញៈ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃនេះ បានប្រកាសជូនព័ត៌មានថា បានរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ចំនួន ៩៩៦ នាក់ទៀត , ជាសះស្បើយ ៨១៣ នាក់ និងស្លាប់ថ្មី ៣៩ នាក់ ។ ក្នុងនេះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៨២៩ នាក់, ករណីនាំចូលថ្មី ពីក្រៅប្រទេស ចំនួន ១៦៧ នាក់។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា នេះ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លង សរុប​ ៦៤.៦១១ នាក់, អ្នកជាសះស្បើយ ៥៦.១៧៨ នាក់ និងអ្នកស្លាប់ ១.០២៥ នាក់។ ករណីនាំចូល ពីក្រៅប្រទេស សរុប ៥.៥១៤ នាក់ ។

សូមអានសេចក្តីជូនព័ត៌មាន៖